อาจารย์ปฏิเวธ เสาว์คง ประธานหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บรรยายเรื่องศิลปะบำบัด ในงานประชุมวันวิสาขบูชาโลก เรื่อง สติ : จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

Read more

3 Aspects of Mindfulness in Education: Be Mindful, Teach Mindfully, Teach Mindfulness by Kevin Hawkins (Ex –principal of American International School in Prague author of “Mindful Teacher, Mindful School (Live stream)

Read more

Mindfulness Based Learning by Ven. Assoc. Prof. Dr. Hansa Dhammahaso (Director, International Buddhist Studies College, MCU, Thailand)

Read more

The Dharma Foundations of Mindfulness in the Mainstream: The Art and the Science of MBSR and other Mindfulness-Based Programs by Jon Kabat-Zinn, PhD (Founder of Mindfulness-based Stress Reduction and the Center For Mindfulness at the University of Massachusetts Medical School, USA)

Read more

The Dharma Foundations of Mindfulness in the Mainstream: The Art and the Science of MBSR and other Mindfulness-Based Programs by Jon Kabat-Zinn, PhD (Founder of Mindfulness-based Stress Reduction and the Center For Mindfulness at the University of Massachusetts Medical School, USA) (Live stream from USA)

Read more

Brahmapundit (President, International Council for Day of Vesak (ICDV) and International Association of Buddhist Universities (IABU))

Read more

Ep.6 Dharma Voice From Mahachula Ashram and Branch Temples of Wat Paknam in USA cordially invite to join CHANTING, DHARMA TALK AND MEDITATION PRACTICE Every Saturday: GETTING STARTED FROM 2 OCTOBER 2021 ONWARDS

Read more

Ep.5 Dharma Voice From Mahachula Ashram and Branch Temples of Wat Paknam in USA cordially invite to join CHANTING, DHARMA TALK AND MEDITATION PRACTICE Every Saturday: GETTING STARTED FROM 2 OCTOBER 2021 ONWARDS

Read more

EP.4 DHARMA VOICE FROM MAHACHULA ASHRAM AND BRANCH TEMPLES OF WAT PAKNAM IN USA INVITE TO LISTEN TO “DHARMA TALK” BY PHRA SRIYANAWITHES  

Read more

Ep.3 Dharma Voice From Mahachula Ashram and Branch Temples of Wat Paknam in USA cordially invite to join CHANTING, DHARMA TALK AND MEDITATION PRACTICE Every Saturday: GETTING STARTED FROM 2 OCTOBER 2021 ONWARDS

Read more

การบรรยาย รายวิชา พุทธปรัชญา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา-ปรัชญา โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยาย วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตมีสุขเพราะการปฏิบัติธรรม” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการศึกษาคณะสงฆ์ ในยุค New Normal” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามโครงการ การประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม ของคณะสงฆ์สครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

Read more

Keynote Speech “Trend of Educational Research Development for Social Transformation” The 3rd International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER – 2021)

Read more