• อธิการบดีได้ให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ในพิธีปฐมนิเทศ ประจำปี ๒๕๕๖

    วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2014 เวลา 23:25 น.
  • ปาฐกถาเรื่อง เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธกับประชาคมอาเซี่ยน

    วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2014 เวลา 23:26 น.
  • บรรยายพิเศษในงานสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทยวิถีพุทธ

    วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2014 เวลา 23:36 น.


กระบวนการคิด ๑๐ มิติ โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ๔

Category : หลักสูตร พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา)
Views : 891

การบรรยายพิเศษ "ผู้ชนะ ๑๐ คิด (กระบวนการคิด ๑๐ มิติ)" โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง C512 อาคารเรียมรวม มจร.วังน้อย

Add your comments