รู้ธรรมนำชีวิต พิธีเจริญพระพุทธมนต์นัคคหายุสมธัมม์ ออกอากาศ วันที่  3 สิงหาคม 2565

Read more

รายการ รู้ธรรมนำชีวิต ชีวิตและความตายฯ ตอนที่ 2 ออกอากาศ วันที่  27 กรกฎาคม 2565

Read more

รายการ รู้ธรรมนำชีวิต ตอน ชีวิตและความตายในพระพุทธศาสนา ตอนที่ 1 ออกอากาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

Read more

ทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตา ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

Read more

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เผยแพร่ผ่าน Application Zoom ID : 903 524 8031 Passcode : 2564ถ่ายทอดสดทาง YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, mcu tv-channel, website: tv.mcu.ac.th วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Read more

Dharma Voice From Mahachula Ashram and Branch Temples of Wat Paknam in USA cordially invite to join CHANTING, DHARMA TALK AND MEDITATION PRACTICE Every Saturday: GETTING STARTED FROM 2 OCTOBER 2021 ONWARDS Thailand Time: 8:00 – 9:30 PM USA Time: 9:00 – 10:30 AM via Application Zoom ID : 903 524 8031 Passcode : 2564 […]

Read more

เรียนรู้ภาษา เรียนรู้วัฒนธรรม สร้างบทสนทนาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน เน้นฝึกพูดและการออกเสียง พูดสนทนาเกี่ยวกับอาหาร วัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนา (Talking about Thai food, Buddhist traditions and Buddhist culture) “และฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา” “Learn and Practice with English Native Speakers”

Read more

การเสวนาพระไตรปิฎกศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “ดุษฎีนิพนธ์ : ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” วิทยากรบรรยาย โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ดำเนินกิจกรรมเสวนาโดย พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

Read more

พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเแลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

Read more