รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยายเรื่อง “เวลาชีวิต life time” โดย พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี,ป.ธ.6, ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครรสวรรค์

Read more

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย “การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน” แผ่เมตตา โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Read more

Dharma Voice From Mahachula Ashram and Branch Temples of Wat Paknam in USA cordially invite to join CHANTING, DHARMA TALK AND MEDITATION PRACTICE Every Saturday: GETTING STARTED FROM 2 OCTOBER 2021 ONWARDS Thailand Time: 8:00 – 9:30 PM USA Time: 9:00 – 10:30 AM 23rd September 2023

Read more

งานวันสันติภาพสากล “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม” จัดโดย หลักสูตรสันติศึกษาร่วมกับวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

Read more

งานวันสันติภาพสากล “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม” จัดโดย หลักสูตรสันติศึกษาร่วมกับวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

Read more

โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ สัปดาห์ที่ 16 ครั้งที่ 16 พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับจิตวิทยา “บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 22 กันยายน 2566

Read more

โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ สัปดาห์ที่ 16 ครั้งที่ 15 พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับจิตวิทยา “บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 22 กันยายน 2566

Read more

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวงอย่างมีคุณภาพ” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. รองแม่กองบาลีสนามหลวง อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพิธีมอบรางวัลสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีดีเด่น, มุทิตาผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคและมอบประกาศนียบัตร-พัดบาลีศึกษา ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากนำ้ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

Read more

 รายการ รู้ธรรมนำชีวิต 136 ปี สถาปนา มจร ตอนที่ 3 ออก 20 ก.ย.66

Read more

Meditation Retreat for The Students of Donggook Buddhist Chonbop College Busan, South Korea, Meditation Tour to Mahachulalongkornrajavidyalaya University Thailand 19th September 2023

Read more