รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย “การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน” แผ่เมตตา 26 กุมภาพันธ์ 2566

Read more

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Read more

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย “การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน” แผ่เมตตา โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เผยแพร่ผ่าน Application Zoom ID : 903 524 8031 Passcode : 2564

Read more

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย “การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน” แผ่เมตตา โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เผยแพร่ผ่าน Application Zoom ID : 903 524 8031 Passcode : 2564

Read more

การบรรยายพิเศษ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ เรื่อง “พุทธปรัชญาเถรวาท” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนและวัดผลการศึกษาในทศวรรษใหม่” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโครงการจัดทำข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Read more

พิธีเปิดการสัมมนานิสิตปฎิบัติศาสนกิจและบริการสังคม (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างสุขภาวะทางปัญญาในวัดและชุมชน” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

Read more

การสัมมนาวิชาการ พระไตรปิฏกศึกษา เรื่อง “การวิจัยเชิงคัมภีร์” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง อาจารย์ประจำ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Read more

การสัมมนาวิชาการ พระไตรปิฏกศึกษา เรื่อง “การวิจัยเชิงบูรณาการ” และ “การวิจัยเชิงคัมภีร์” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง อาจารย์ประจำ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Read more

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม (ภาคค่ำ) ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย “ธรรมะกับชีวิตประจำวัน” โดย พระครูศรีสิทธิบัณฑิต ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Read more