โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม “CSR พระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนและสังคม” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม นครราชสีมา จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ – อาทิตย์ รุ่นที่ ๙ และภาคปกติรุ่นที่ ๒๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

Read more

การบรรยายหลักสูตร พุทธศาสาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ รายวิชา “อรรถกถาวิเคราะห์” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

Read more

การบรรยายรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนา หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษดีบัณฑิต เรื่อง “พระพุทธศาสนากับศิลปินนักแสดง” โดย ดร.สิเรียม ภักดีดำรงค์ฤทธิ์ จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาค เสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาาคม ๒๕๖๕

Read more

การเสวนา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เรื่อง “พลังสตรี กับความมั่นคงของพระพุทธศาสนา” โดย ผศ.ดร.ตวงเพ็ชร สมศรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทองทประธานสมาพันธ์สตรีผู้ทำความดีแห่งประเทศไทย, ดร.ปัญนิษา จำรัสธนเดช ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส.ดร.นิยม เวชกามา ดำเนินรายการโดย ทนายราเชนทร์ ศิวะเสาร์แก้ว กรรมการและที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย องค์การศาสนาพุทธโลก (ประเทศไทย) จัดโดย องค์การศาสนาพุทธโลก (ประเทศไทย) วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

Read more

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บัณฑิตศึกษาตามปรัชญา มจร” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

Read more

การเสวนาพระไตรปิฎกศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “ดุษฎีนิพนธ์ : ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” วิทยากรบรรยาย โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ดำเนินกิจกรรมเสวนาโดย พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

Read more

การปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Read more

การบรรยายหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต ภาค เสาร์-อาทิตย์ วิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์ โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง” (Buddhist Practices for Peace and Solidarity in Times of Conflict)

Read more

สานเสวนาทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม เรื่อง “ย้อนรากเหง้าอารยธรรมสยามประเทศ สู่ปัญญาชนวิถีพุทธ” โดย มี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการสานเสวนา และมีวิทยากรประกอบด้วย ๑) ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการด้านโบราณคดี และมานุษยวิทยา ๒) ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลป คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ๓) นายสวย สิริปริญญา รองประธาน สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา ดำเนินรายการโดย… ดร.กนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน ดโดย บัณฑิตวิทยาลัย (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

Read more