การบรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมนักการเมืองไทยที่พึงประสงค์ โดย นายขวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา/ประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรยาย ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Read more

บรรยายพิเศษ การนำหลักพุทธธรรมมาใช้กับอาชีพนักการเมือง บรรยายโดย ดร. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ บรรยายพิเศษในรายวิชา สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ

Read more