การสัมมนาวิชาการ “วิกฤตศรัทธาในยุค New Normal” จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ดำเนินรายการ โดย สมหมาย สุภาษิต รอง ผอ.ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ มจร วิทยากร : 1. ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ศาสตราจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดำรงตำแหน่งเป็นภาคีสมาชิก สาขาศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน, 2. รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี อาจารย์ประจำหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพุทธศาสตร์ 3. ณัฐพงษ์ นำสิริกุล ผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจและต่างประเทศTNN16 ย่อโลกเศรษฐกิจ / EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทย นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุ่นที่ 8 […]

Read more

การบรรยาย โครงการสัมมนาด้านการวิจัย “การวิจัยคัมภีร์พระพุทธศาสนา” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ หมายเหตุ: “หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการ ท่านที่ลงทะเบียนและชำระค่าใช้จ่าย จึงจะได้รับวุฒิบัตร ส่วนท่านที่ประสงค์รับชมรับฟังโดยไม่ต้องการรับวุฒิบัตร สามารถรับชมได้ ทาง YouTube: mcu tv , Facebook: mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel, website: tv.mcu.ac.th”

Read more

การบรรยาย เรื่อง กรรมฐาน โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสนามหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาภาค เสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย MCUTV

Read more

การบรรยายรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมทางแก้ปัญหาสังคม กรณีศึกษา: การบริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) บรรยายโดย นายแพทย์ภิญโญ ศรีวีระชัย นายแพทย์ประจำศูนย์บริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดำเนินการบันทึกการบรรยายโดย MCUTV

Read more

การบรรยายรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมทางแก้ปัญหาสังคม กรณีศึกษา: การบริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) บรรยายโดย นายแพทย์ภิญโญ ศรีวีระชัย นายแพทย์ประจำศูนย์บริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ดำเนินการบันทึกการบรรยายโดย MCUTV

Read more

การบรรยายวิชา สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม กระบวนการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมไทยและต่างประเทศ โดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ บรยายผ่านระบบ Zoom ดำเนินการถ่ายทอดสดและบันทึกการบรรยายโดย MCUTV

Read more

การบรรยายรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา ประเด็น : ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับการศึกษาทางพระพุทธศาสนา บรรยายโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom และ ถ่ายทอดผ่าน YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, mcu tv-channel, website: tv.mcu.ac.th

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมนักการเมืองไทยที่พึงประสงค์ โดย นายขวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา/ประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรยาย ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Read more

บรรยายพิเศษ การนำหลักพุทธธรรมมาใช้กับอาชีพนักการเมือง บรรยายโดย ดร. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ บรรยายพิเศษในรายวิชา สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ

Read more