การอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการพื้นที่บน Google Drive และ One Drive วิทยากร นาย อรรถพล อิ่มวิไลวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. อบรมผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom

Read more

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๗ เรื่อง “กรุณาธรรมในยามวิกฤต: หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยี่ยวยาสังคมโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย The 17th United Nations Day of Vesak Celebration 2022 Theme: “Compassion in Times of Crises: Buddhist Practices in Healing Global Community” Venue: United Nations Conference Centre Bangkok, Thailand Zoom Application (online), Facebook, YouTube Date: Friday, […]

Read more

การอบรม หลักสูตรการวัดและประเมินผลออนไลน์ Part : 1 วิทยากร : นาย อภิชาติ รอดนิยม ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ดำเนินการจัดอบรมโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีการศีกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

การอบรม หลักสูตรการวัดและประเมินผลออนไลน์ Part : 1 วิทยากร : นาย อภิชาติ รอดนิยม ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ดำเนินการจัดอบรมโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีการศีกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์อย่างไรให้ติดอันดับ Webometrics Ranks Part 1 จัดการอบรมโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อบรมวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วิทยากร : นาย นพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์อย่างไรให้ติดอันดับ Webometrics Ranks Part 1 จัดการอบรมโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อบรมวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วิทยากร : นาย นพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

“การผลิตแบบ e-Book และการใช้งานระบบ M-Learning ” ดร.เกษม แสงนนท์ และคณะ PART #4 วันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตแบบ e-Book และการใช้งานระบบ M-Learning ” ดร.เกษม แสงนนท์ และคณะ ณ มจร. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

Read more

“การผลิตแบบ e-Book และการใช้งานระบบ M-Learning ” ดร.เกษม แสงนนท์ และคณะ PART #3 วันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตแบบ e-Book และการใช้งานระบบ M-Learning ” ดร.เกษม แสงนนท์ และคณะ ณ มจร. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

Read more

วันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตแบบ e-Book และการใช้งานระบบ M-Learning ” ดร.เกษม แสงนนท์ และคณะ ณ มจร. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

Read more

วิดีโอบันทึกการอบรมเรื่องอบรมหลักสูตร “เทคนิคการผลิต E-Book และการใช้งาน M-Learning” โดยมี ดร.เกษม แสงนนท์ เป็นวิทยากรบรรยาย  (วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

Read more