รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย “สายใยแห่งความผูกพัน” โดย พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ถ่ายทอดสดทาง YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, website: tv.mcu.ac.th วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕

Read more

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย “การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน” แผ่เมตตา โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เผยแพร่ผ่าน Application Zoom ID : 903 524 8031 Passcode : 2564 ถ่ายทอดสดทาง YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, mcu tv-channel, website: tv.mcu.ac.th วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕

Read more

Dharma Voice From Mahachula Ashram and Branch Temples of Wat Paknam in USA cordially invite to join CHANTING, DHARMA TALK AND MEDITATION PRACTICE Every Saturday: GETTING STARTED FROM 2 OCTOBER 2021 ONWARDS Thailand Time: 8:00 – 9:30 PM USA Time: 9:00 – 10:30 AM via Application Zoom ID : 903 524 8031 Passcode : 2564 […]

Read more

โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม “CSR พระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนและสังคม” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม นครราชสีมา จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ – อาทิตย์ รุ่นที่ ๙ และภาคปกติรุ่นที่ ๒๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

Read more

พระธรรมเทศนา.โดย พระธรรมวชิรเมธี,รศ.ดร. เจ้าคณะภาค๑ เจ้าอาวาสวัดหงษ์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร อุทิศถวาย พระครูมงคลวุฒิสุนทร (มานิตย์ จิรมโน, น.ธ.เอก, พธ.บ.,ศน.ม.) อดีตเจ้าอาวาสวัดดีดวด กรุงเทพมหานคร ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

Read more

การประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเผยแผ่กับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดย ศ.เกียรติคุณ น.พ.เกษม วัฒนชัย จัดโดย ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

Read more

เสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ๑. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ๒. พระธรรมวิสุทธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ๓. พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัย มจร. ๔. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๕. ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองประธานกรรมการจัดทำแผนแม่บทฯ การประชุมสัมมนาบุคคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

Read more

งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

Read more

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก” งานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๕ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

Read more

พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในโอกาสครบรอบ ๑๓๕ ปี สถาปนา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโดย สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

Read more