โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประธานสภาสากลวันวิสาขบูชา ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

Read more

บรยายโดย พระพรหมบัณฑิต ศ.,ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในงานครบรอบ ๕๔ คณะครุศาสตร์ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Read more

เสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่องการบริหารการศึกษากับการพัฒนางานคณะสงฆ์  จัดโดย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานค

Read more