การประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเผยแผ่กับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดย ศ.เกียรติคุณ น.พ.เกษม วัฒนชัย จัดโดย ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

Read more

เสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ๑. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ๒. พระธรรมวิสุทธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ๓. พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัย มจร. ๔. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๕. ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองประธานกรรมการจัดทำแผนแม่บทฯ การประชุมสัมมนาบุคคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

Read more

การประชุมพระสงฆ์เถรวาท-มหายาน “ความสัมพันธ์ของพระสงฆ์ไทยและสิงคโปร์ ” Opening ceremony of the cooperation between Thailand-Singapore Sangha fellowship “Dialogue session of Thailand-Singapore Sangha Fellowship” – Welcome Speech by Ven. Dr.Fazhao, the founder of Buddha Tooth Relic Temple in Singapore – Special lecture “Thailand-Singapore Sangha Fellowship” By Prof. Dr. Phra Bhahmapundit, Member of Supreme Sangha Council, the President of the Propagation, Abbot […]

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์หลักธรรมทางศาสนาเพื่อต้านทุจริต ครั้งที่ ๔ โดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์หลักธรรมทางศาสนาเพื่อต้านทุจริต และการเสวนา เรื่อง กระบวนการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมนำไทยใสสะอาด โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอวาสวัดประยุรวงศาวาส ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

Read more

งานวันบุรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 และพิธีประดิษฐานรูปเหมือนพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) , พิธีมอบใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และมอบมุทิตาบัตรแก่บุคลากรผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และ 2564 18 กรกฎาคม 2565

Read more

บรรยายพิเศษ เรื่อง “เตรียมตัวอย่างไร ให้ตายแบบเป็นสุข (จิตวิทยาชีวิตและความตาย)” โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม จัดโดย สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของพระปริยัตินิเทศก์ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาฯ “โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ของคณะสงฆ์, อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดปากนำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๒ ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Read more