โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม และการบรรยาย เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมสำหรับสังคม” โดย พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Read more

บรรยายพิเศษ เรื่อง งานพระธรรมทูตกับการเผยแผ่นานาชาติ Dhammadhuta’s Task with International Dissemination โดย พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Read more

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๗ เรื่อง “กรุณาธรรมในยามวิกฤต: หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยี่ยวยาสังคมโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย The 17th United Nations Day of Vesak Celebration 2022 Theme: “Compassion in Times of Crises: Buddhist Practices in Healing Global Community” Venue: United Nations Conference Centre Bangkok, Thailand Zoom Application (online), Facebook, YouTube Date: Friday, […]

Read more

การศึกษาพระไตรปิฎกในประเทศจีน กรณีงานแปลของพระกุมารชีวะ โดย พระมหาอานนท์ อานนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

Read more

Dharma Voice From Mahachula Ashram and Branch Temples of Wat Paknam in USA cordially invite to join CHANTING, DHARMA TALK AND MEDITATION PRACTICE Every Saturday: GETTING STARTED FROM 2 OCTOBER 2021 ONWARDS Thailand Time: 8:00 – 9:30 PM USA Time: 9:00 – 10:30 AM via Application Zoom ID : 903 524 8031 Passcode : 2564 […]

Read more

Dharma Voice From Mahachula Ashram and Branch Temples of Wat Paknam in USA cordially invite to join CHANTING, DHARMA TALK AND MEDITATION PRACTICE Every Saturday: GETTING STARTED FROM 2 OCTOBER 2021 ONWARDS Thailand Time: 8:00 – 9:30 PM USA Time: 9:00 – 10:30 AM via Application Zoom ID : 903 524 8031 Passcode : 2564 […]

Read more