การเสวนาพระไตรปิฎกศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ ๑๓ หลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

Read more

เสวนาพระไตรปิฎกออนไลน์ ครั้งที่ ๑๑ “พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก” โดย ศ.สมภาร พรมทา ดำเนินรายการโดย พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ,ผศ.ดร. ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

Read more

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบและพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC ตอนที่ 2 จัดโดย กองวิชาการ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

Read more

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ” สื่อธรรมอย่างไร ให้โดนใจชาวพุทธ ยุค New Normal ” จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

Read more

เสวนาพระไตรปิฎกออนไลน์ ครั้งที่ ๗ เรียนบาลีอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎก จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย MCUTV

Read more

Special lectures on “A Glimpse of Buddhist Philosophy in Tipitaka” By Most Ven. Prof. Dr. Phra Dhammavatjarabundit, Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University Organized by Faculty of Buddhism Mahachulalongkornrajavidyalaya University , February 2,2022

Read more

การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รายวิชาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก เรื่อง “การวิเคราะห์ขันธ์ ๕ ในพระไตรปิฎก” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Read more