การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รายวิชาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก เรื่อง “การวิเคราะห์ขันธ์ ๕ ในพระไตรปิฎก” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Read more