โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ สัปดาห์ที่ 16 ครั้งที่ 16 พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับจิตวิทยา “บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 22 กันยายน 2566

Read more

โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ สัปดาห์ที่ 16 ครั้งที่ 15 พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับจิตวิทยา “บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 22 กันยายน 2566

Read more

โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ สัปดาห์ที่ 15 ครั้งที่ 14 พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ บรรยายโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 15 กันยายน พ.ศ. 2566

Read more

โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ สัปดาห์ที่ 14 ครั้งที่ 13 พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ บรรยายโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 8 กันยายน 2566

Read more

EP.14 – โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ สัปดาห์ที่ 14 ครั้งที่ 13 พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับจิตวิทยา “บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 8 กันยายน 2566

Read more

EP2/13 – โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ สัปดาห์ที่ 13 ครั้งที่ 12 พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับจิตวิทยา “บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 กันยายน 2566

Read more

โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ สัปดาห์ที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑๑ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับจิตวิทยา “บรรยายโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

Read more

โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ สัปดาห์ที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑๐ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับจิตวิทยา “บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

Read more

โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ สัปดาห์ที่ ๙ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับจิตวิทยา ” บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

Read more