การบรรยายพิเศษ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ เรื่อง “พุทธปรัชญาเถรวาท” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

Read more

การสัมมนาเชิงวิชาการการพัฒนาตัวชีวัดด้านปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักพระพุทธศาสนา ณ ห้องสัมมาปัญญา อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Read more

บรรยายพิเศษ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพระพุทธศาสนา” โดย สมหมาย สุภาษิต รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Read more

การสัมมนาวิชาการ “รูปแบบการตีความทางปรัชญาและศาสนา” หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หัวข้อ “พหุวัฒนธรรมในมิติทางศาสนา” โดย Hon. Dr. Sathit Kumar : President: Ramakrishana Vedanta Society of Thailand ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Read more

การสัมมนาวิชาการ “รูปแบบการตีความทางปรัชญาและศาสนา” หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หัวข้อ ” การศึกษาวิจัยคัมภีร์มหายานในเอกสารจีน” โดย พระมหาอานนท์ อานนฺโท ผศ.ดร. อาจารย์วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มจร ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Read more

การอบรมหลักสูตรอัพสกิล English for Pali Learning โดย ศ.ดร.วัชร งามจิตรเจริญ จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Read more

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : วัฒนธรรมแห่งปัญญาและกรุณา, พระพุทธศาสนากับทฤษฎีควันตัม : ความเหมือนที่แตกต่าง บรรยายโดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Read more

การอบรมหลักสูตรอัพสกิลที่สถาบันภาษาโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในหัวข้อ “English for Learning Abhidhamma” ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Read more

Let’s upskill English for Buddhist Lecturers and Staff of MCU หลักสูตรฯพัฒนาภาษาที่เน้นไปในภาษาอังกฤษด้านพระพุทธศาสนา, Strategic Reading, Communicative Grammar, Survival English (Listening Speaking) and Communicative Writing สอนโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 17 มกราคม 2566

Read more

บรรยายพิเศษ หลักสูตรพระพุทธศาสนามหาบัณฑิต ภาค เสาร์-อาทิตย์ เรื่อง พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗ มกราคม ๒๕๖๖

Read more