พระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษ โดย พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

Read more

การเสวนา เรื่อง คุณูปการ ๕๐ ปี วัดไทยลอสแองเจลิส มุมมองจากอดีต ปัจจุบันและอนาคต ณ วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

Read more

ธรรมะบรรยาย รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม เรื่อง ทางอันประเสริฐ โดย พระครูสิริสุตานุยุต. ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถ่ายทอดสดทาง YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, mcu tv-channel, website: tv.mcu.ac.th วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

Read more

พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้แทน สปป.ลาว ศึกษาดูงานการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Read more

บรรยายพิเศษ ประสบการณ์การปฏิบัติศาสนกิจสำหรับพระธรรมทูตในต่างประเทศ โดย พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ ป.ธ.๙,ดร. วัดโปรดเกศเชษฐาราม รัฐนิวยอร์ค USA , พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร ป.ธ.๙ ,พธ.บ. เลขานุการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. , พระมหาธีรวงศ์ ญาณสุธีโร, ป.ธ.๘, พธ.บ. วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน USA ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Read more

โครงการพัฒนาพระนิสิตเพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ประจำมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดย พระธรรมวชิรมุนี,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Read more

สมด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน เพื่อประทานวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมมวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Read more

บรรยายพิเศษ เรื่อง แผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนากับบทบาทพระธรรมทูต ยุค New Normal โดย พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. อัคคมหาบัณฑิต, รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ รองเจ้าคณะภาค ๑๕ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสืบสานงานพระสงฆ์ไทยในหน้าที่พระธรรมทูต โดย พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Read more

บรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวโลก โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Read more