การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รายวิชาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก เรื่อง “การวิเคราะห์ขันธ์ ๕ ในพระไตรปิฎก” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโดย หลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

Read more

การบรรยายรายวิชา พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก เรื่อง “การวิเคราะห์ไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎก” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโดย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพุทธศาสตร์ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๔ สิงหาคม

Read more

การบรรยาย รายวิชา “พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการเรียนการสอนรายวิชาคณะพุทธศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

Read more

การบรรยายรายวิชา พุทธปรัชญา เรื่อง “พุทธจริยศาสตร์เถรวาท” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

Read more

สารัตถะจากพระไตรปิฎก สู่ชีวิตวิถีใหม่ในสังคมดิจิตัล โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ถ่ายทอดสด YouTube: mcu tv , Facebook: mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel, www.tv.mcu.ac.th

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมนักการเมืองไทยที่พึงประสงค์ โดย นายขวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา/ประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรยาย ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Read more

บรรยายพิเศษ การนำหลักพุทธธรรมมาใช้กับอาชีพนักการเมือง บรรยายโดย ดร. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ บรรยายพิเศษในรายวิชา สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ

Read more

รายการประทีปธรรมนำชีวิต กรรมฐานในโลกปัจจุบัน บรรยายโดย พระเทพวัชรบัณฑิต .ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “คัมภีร์วิมุตติมรรค: มรรคาแห่งความสุขที่ยั่งยืน” โดย พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Read more