การบรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมนักการเมืองไทยที่พึงประสงค์ โดย นายขวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา/ประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรยาย ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Read more

บรรยายพิเศษ การนำหลักพุทธธรรมมาใช้กับอาชีพนักการเมือง บรรยายโดย ดร. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ บรรยายพิเศษในรายวิชา สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ

Read more

รายการประทีปธรรมนำชีวิต กรรมฐานในโลกปัจจุบัน บรรยายโดย พระเทพวัชรบัณฑิต .ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “คัมภีร์วิมุตติมรรค: มรรคาแห่งความสุขที่ยั่งยืน” โดย พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Read more

บรรยาย วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดย พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนากับการเขียนงานวิจัย โดย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

Read more

าฐกถาพิเศษ เรื่อง ” DIGITAL DISRUPTION กับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา ” โดย พระเทพวัชรบัณฑิต .ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ” โดย พระเทพวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

Read more

ธรรมยาย เรื่อง รู้จักบ้านของตัวเองไว้ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ณ วัดญาณเวศกวัน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Read more