พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในโอกาสครบรอบ ๑๓๕ ปี สถาปนา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโดย สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

Read more

การเสวนาพระไตรปิฎกศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ ๑๓ หลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

Read more

การบรรยายหลักสูตร พุทธศาสาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ รายวิชา “อรรถกถาวิเคราะห์” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

Read more

การบรรยายรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนา หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษดีบัณฑิต เรื่อง “พระพุทธศาสนากับศิลปินนักแสดง” โดย ดร.สิเรียม ภักดีดำรงค์ฤทธิ์ จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาค เสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาาคม ๒๕๖๕

Read more

การอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ Lesson 3Listening & Speaking Skills for English Communication (Talking about Places) เรียนรู้และฝึกพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๐ สิงหาคมคม ๒๕๖๕

Read more

The Orientation Ceremony for New Students of Academic Year 2022. M.A. in English ( International Program ) Mahachulalongkornrajavidyalaya University Saturday, 6  August 2022 Via Online Application ZOOM

Read more

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บัณฑิตศึกษาตามปรัชญา มจร” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

Read more

เรียนรู้ภาษา เรียนรู้วัฒนธรรม สร้างบทสนทนาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน เน้นฝึกพูดและการออกเสียง พูดสนทนาเกี่ยวกับอาหาร วัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนา (Talking about Thai food, Buddhist traditions and Buddhist culture) “และฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา” “Learn and Practice with English Native Speakers”

Read more

การเสวนาพระไตรปิฎกศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “ดุษฎีนิพนธ์ : ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” วิทยากรบรรยาย โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ดำเนินกิจกรรมเสวนาโดย พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

Read more

ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธิจิตวิทยาประยุกต์เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (ป.พจ) รุ่น 1 ปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2565

Read more