งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

Read more

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก” งานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๕ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

Read more

135th Anniversary of MCU Establishment “135 Years of MCU on Wisdom and Virtue Development and Buddhist Innovations for the World” Venue: The 48th Birth Anniversary of the Crown Prince Mahavajiralongkorn Conference Hall, Wang Noi District, Ayutthaya Province Online Conference Via Live YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, mcu tv-channel, website: tv.mcu.ac.th On […]

Read more

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระพรหมวชิรเจดีย์ (ฐานุตฺตรเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

Read more

พิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

Read more

กิจกรรมทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตา ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

Read more

Closing Ceremony The Vipassana Meditation Retreat to Give Merit to Her Majesty Queen Sirikit on Her 90th Birth Anniversary by Most Ven.Prof Phra Dhammavajrabundit, Rector of MCU 22th August 2022

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

Read more

ทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตา ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

Read more