วิดีโอบันทึกการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “พื้นฐานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Desktop Publishing” โปสเตอร์ โบรชัวร์ ปฏิทิน สติกเกอร์ ใบประกาศ นามบัตร ฯลฯ, โดย ดร.เกษม แสงนนท์ คณะครุศาสตร์ มจร.

วิดีโอบรรยายเรื่อง Desktop Publishing(เทคนิคการจัดการความรู้สู่สาธารณะด้วยสื่อสิ่งพิมพ์) โดย ดร.เกษม แสงนนท์ #Part2

| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 Comments
About The Author
-