กิจกรรมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร., อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประธานสภาสากลวันวิสาขบูชา เป็นพิธีกร และการอ่านสาส์นจากองค์การสหประชาชาติ (UN) และ UNESCO เป็นต้น ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร