สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวปิดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

Read more

กิจกรรมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร., อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประธานสภาสากลวันวิสาขบูชา เป็นพิธีกร และการอ่านสาส์นจากองค์การสหประชาชาติ (UN) และ UNESCO เป็นต้น ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

Read more