พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ เรื่อง “การศึกษาไทย ๔.๐ เป็นยิ่งกว่าการศึกษา” ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ เรื่อง “การศึกษาไทย ๔.๐ เป็นยิ่งกว่าการศึกษา”

About The Author
-