บรรยายพิเศษ วิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ เรื่อง”การเข้าถึงความรู้” โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

บรรยายพิเศษ วิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ เรื่อง “การเข้าถึงความรู้”
โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ณ ห้อง B๕๐๘ โซนบี อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย