การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิปัสสนูปกิเลส โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๐๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://elearning.mcu.ac.th/ : mcu e-learning
https://www.facebook.com/itmcu/?ref=b… : facebook mcuit

http://www2.it.mcu.ac.th/

บรรยายพิเศษ เรื่องวิปัสสนูปกิเลส โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ