อาจารย์ปฏิเวธ เสาว์คง ประธานหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บรรยายเรื่องศิลปะบำบัด ในงานประชุมวันวิสาขบูชาโลก เรื่อง สติ : จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ปฏิเวธ เสาว์คง สัมมนาเรื่องศิลปะบำบัด