ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากร

About The Author
-