ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากร

| พระราชปริยัติกวี | 0 Comments
About The Author
-