ธรรมยาย เรื่อง รู้จักบ้านของตัวเองไว้
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ณ วัดญาณเวศกวัน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

รู้จักบ้านของตัวเองไว้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

About The Author
-