การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์อย่างไรให้ติดอันดับ Webometrics Ranks Part 1
จัดการอบรมโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อบรมวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วิทยากร : นาย นพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Part 1 : การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์อย่างไรให้ติดอันดับ Webometrics Ranks

About The Author
-