พิธีเปิดอาคารเรียน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร
ประธานในพิธี โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

พิธีเปิดอาคารเรียน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร

About The Author
-