พิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๑ มิถุนาสยน ๒๕๖๕ Meeting ID: 998 993 3546

พิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

About The Author
-