สัมมนาเครือข่ายปรัชญาบัณฑิตศึกษาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตนอนแก่น วิทยานครราชสีมา และวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สัมมนาเครือข่ายปรัชญาบัณฑิตศึกษาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา

About The Author
-