รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา ธรรมบรรยายเรื่อง “การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในยุค New Normal” โดย พระราชเขมากร,รศ.ดร., รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม (ภาคค่ำ)วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

About The Author
-