ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บัณฑิตศึกษาตามปรัชญา มจร”
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย “บัณฑิตศึกษาตามปรัชญา มจร”

About The Author
-