กิจกรรมทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตา ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตา ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

About The Author
-