พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป

About The Author
-