พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

About The Author
-