บรรยายพิเศษ หลักสูตรพระพุทธศาสนามหาบัณฑิต ภาค เสาร์-อาทิตย์ เรื่อง พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗ มกราคม ๒๕๖๖

บรรยายพิเศษ เรื่อง พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร

About The Author
-