พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : วัฒนธรรมแห่งปัญญาและกรุณา, พระพุทธศาสนากับทฤษฎีควันตัม : ความเหมือนที่แตกต่าง
บรรยายโดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วัฒนธรรมแห่งปัญญาและกรุณา พระพุทธศาสนากับทฤษฎีควันตัม : ความเหมือนที่แตกต่าง

About The Author
-