การบรรยายพิเศษ ถวายความรู้ ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 29 เรื่อง “พระสงฆ์ไทย พระสงฆ์โลก :การเผยแผ่เชิงรุก”
โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อุปนายกสภ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระสงฆ์ไทย พระสงฆ์โลก การเผยแผ่เชิงรุก”

About The Author
-