ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก”เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 18
โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” โดย ศ.ดร. มเหศ อโศก ดิโอการ์ (Prof. Dr. Mahesh Ashok Deokar) ภาควิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยปูเน่ ประเทศอินเดีย 31 พฤษภาคม 2566

สัมมนาวิชาการนานาชาติ “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก”เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก

About The Author
-