ทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ประเจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทืย่ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

การทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ประเจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

About The Author
-