EP2/13 – โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ สัปดาห์ที่ 13 ครั้งที่ 12 พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับจิตวิทยา “บรรยายโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 กันยายน 2566

EP.13 – Upskill การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

About The Author
-