บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวงอย่างมีคุณภาพ”
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. รองแม่กองบาลีสนามหลวง อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในพิธีมอบรางวัลสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีดีเด่น, มุทิตาผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคและมอบประกาศนียบัตร-พัดบาลีศึกษา ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากนำ้ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวงอย่างมีคุณภาพ

About The Author
-