สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวปิดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวปิดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๓