รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย “สุขใจในทางธรรม”
โดย พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑ มกราคม ๒๕๖๖

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖

About The Author
-