การอบรมหลักสูตรอัพสกิลที่สถาบันภาษาโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
บรรยายในหัวข้อ “English for Learning Abhidhamma”
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การอบรมหลักสูตรอัพสกิลา “English for Learning Abhidhamma”

About The Author
-