พิธีมอบประกาศนียบัตร คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) หลักสูตรประกาศนีบัตรพระไตรปิฎกศึกษา (ป.ตศ..) และหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาบาลี (ป.บล.) คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

พิธีมอบประกาศนียบัตร คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๖

About The Author
-