เสวนาพระไตรปิฎกออนไลน์ ครั้งที่ ๑๑ “พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก”
โดย ศ.สมภาร พรมทา ดำเนินรายการโดย พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ,ผศ.ดร. ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เสวนาพระไตรปิฎกออนไลน์ ครั้งที่ ๑๑ “พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก”

About The Author
-