บรรยายพิเศษเรื่อง ครูมืออาชีพจากอดีตสู่ปัจจุบัน

บรยายโดย พระพรหมบัณฑิต ศ.,ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในงานครบรอบ ๕๔ คณะครุศาสตร์ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

About The Author
-