โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประธานสภาสากลวันวิสาขบูชา ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

ประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร ๒๕๕๙