วิชาพระไตรปิฏกวิเคราะห์ โดย ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก ป.ธ.๙, B.A., M.A.
จัดทำเป็นสื่อดิจิตอล โดย ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์: http://www.edmcu.net/site2558/
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา: http://elearning.mcu.ac.th/

วิชาพระไตรปิฏกวิเคราะห์ โดยอาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก ตอนที่ 6