การบรรยายพิเศษ เรื่อง “คัมภีร์วิมุตติมรรค: มรรคาแห่งความสุขที่ยั่งยืน”
โดย พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “คัมภีร์วิมุตติมรรค: มรรคาแห่งความสุขที่ยั่งยืน”

About The Author
-