บรรยาย วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
โดย พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กรรมฐานในโลกปัจจุบัน”

About The Author
-