บรรยายพิเศษ การนำหลักพุทธธรรมมาใช้กับอาชีพนักการเมือง
บรรยายโดย ดร. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์
บรรยายพิเศษในรายวิชา สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ

บรรยายพิเศษ การนำหลักพุทธธรรมมาใช้กับอาชีพนักการเมือง

About The Author
-