การบรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมนักการเมืองไทยที่พึงประสงค์
โดย นายขวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา/ประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรยาย ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บรรยายพิเศษ จริยธรรมนักการเมืองไทยที่พึงประสงค์

About The Author
-