ธรรมบรรยาย เรื่อง “แก่นธรรมจากวันอาสาฬหบูชา” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ธรรมบรรยาย เรื่อง “แก่นธรรมจากวันอาสาฬหบูชา”

About The Author
-