การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโดย หลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล”

About The Author
-